Go To Top
Ziekte is niet alleen heel vervelend voor de werknemer in kwestie, maar stelt ook de werkgever voor problemen, verantwoordelijkheden, kosten en risico’s. De zieke werknemer zal vervangen moeten worden. Verder zal gedurende de eerste twee jaar van de ziekte het salaris doorbetaald moeten worden en gelden veelomvattende re-integratieverplichtingen, zoals de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Komt de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet na, of verzuimt hij de werknemer op diens re-integratieverplichtingen te wijzen (zo nodig door het loon van de werknemer op te schorten of stop te zetten), dan kan dit ertoe leiden dat het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt, zodat hij ook in het derde ziektejaar het salaris moet doorbetalen of een deel van de Ziektewet-uitkering aan het UWV moet vergoeden (bij uitdiensttreding tijdens de eerste twee jaar van ziekte). Bij dit alles geldt dat de werkgever die bij de begeleiding van een zieke werknemer in goed vertrouwen is afgegaan op de adviezen van zijn bedrijfsarts of arbodienst, daarin geen excuus vindt indien het UWV op enig moment van mening blijkt dat die adviezen niet juist waren.

Extra gecompliceerd wordt de situatie als de ziekmelding volgt op een arbeidsconflict (situatieve arbeidsongeschiktheid) of juist tijdens de ziekte een arbeidsconflict ontstaat. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet Bezava) geldt bij dit alles dan ook nog dat de werkgever geconfronteerd kan worden met hoge kosten indien een van zijn werknemers ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na het eindigen van het dienstverband ziek wordt. Het ziektetraject is daarmee een waar mijnenveld voor de werkgever, en ondersteuning door een arbeidsrechtspecialist beslist geen overbodige luxe.

Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kan u begeleiden tijdens het re-integratietraject, adviseren over de te nemen stappen en indien gewenst in overleg treden met uw werknemer of met de arbodienst / bedrijfsarts. Ook kunnen wij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.