Go To Top
Het arbeidsrecht is complex en derhalve is het onmogelijk om alle onderwerpen te behandelen waar u als werkgever in de praktijk tegenaan kunt lopen en waarbij Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur u van dienst kan zijn. Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur heeft jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en kan u bijvoorbeeld ook helpen bij onderwerpen als:

 • Overgang van onderneming (outsourcing / insourcing)
 • Opvolgend werkgeverschap (Ragetlie-regel / doorstart)
 • Werkgeversaansprakelijkheid (arbeidsongevallen, letselschade)
 • Werknemersaansprakelijkheid
 • Ketenaansprakelijkheid / inlenersaansprakelijkheid
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden / (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Collectief ontslag / reorganisatie (UWV, bedrijfsvestiging, afspiegelingsbeginsel)
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet CAO / Wet AVV)
 • Ontbindingsprocedure (artikel 7:671b BW)
 • Ontslagvergoedingen (transitievergoeding / billijke vergoeding)
 • Herplaatsingstrajecten / outplacementrajecten / passende arbeid
 • Concurrentiebeding / relatiebeding
 • Promotie / demotie
 • Internationale arbeidsrechtelijke kwesties (expats / 30%-regeling / Wet arbeid vreemdelingen / tewerkstellingsvergunningen / GVVA)
 • Disciplinaire maatregelen (schorsing / op non-actiefstelling / berisping / schriftelijke of mondelinge waarschuwing)
 • Sollicitatieprocedure / pre-employment screening / Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Internet / e-mail / sociale media
 • Privacy
 • Personeelsdossier
 • Personeelshandboek / reglement
 • Klokkenluidersregelingen / Wet Huis voor klokkenluiders
 • Opzegverboden
 • Wet aanpassing arbeidsduur (WAA)
 • Wet arbeid en zorg (WARZO)
 • Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof
 • Gelijke behandeling (AWGB / WGBHZ / discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte / leeftijdsdiscriminatie)
 • Arbeidsomstandigheden / arbeidstijden (Arbeidsomstandighedenwet / ATW / ATB)
 • Vakantie / verlof / ATV / ADV / vakantiegeld / vakantietoeslag
 • Reistijd /reiskostenvergoeding
 • Wet arbeid vreemdelingen (WAV / tewerkstellingsvergunningen / GVVA)
 • Employee benefits
 • Leaseauto / auto van de zaak / kilometervergoeding
 • Loonbeslagen door derden / loonverrekening door werkgever
 • Bonus-regelingen / optieregelingen (bonus schemes, stock option agreements)
 • ADG-problematiek (drugs, alcohol, geestverruimende middelen) / verslaving
 • Uitzendovereenkomsten
 • Bepaalde tijd contracten / ketenregeling (artikel 7:668a BW) / aanzegverplichting
 • Oproepcontracten, nulurencontracten, min/max-contracten
 • Freelance / ZZP / DBA / managementovereenkomsten
 • Payrolling
 • Medezeggenschap (WOR / OR/ PvT / adviesaanvragen / instemmingsrecht / overlegvergadering / convenant)
 • Vakbonden (WMCO / sociaal plan)
 • Wet Werk en Zekerheid

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.