Go To Top
De positie van OR-leden is geen gemakkelijke. Enerzijds bent u werknemer en staat u onder het gezag van uw werkgever. Anderzijds wordt van u als OR-lid verwacht dat u zich onafhankelijk opstelt in overlegvergaderingen met de werkgever en in advies- instemmingstrajecten. Als OR-lid dient u daarnaast niet alleen oog te hebben voor de belangen van uw achterban – de werknemers –, maar ook voor die van de onderneming. Dit is lastig manoeuvreren en kan soms leiden tot strubbelingen met de werkgever of juist met de achterban.

Soms kan het verstandig zijn de hulp van een arbeidsrechtspecialist in te roepen, bijvoorbeeld wanneer de ondernemingsraad om advies of instemming wordt gevraagd over voorgenomen besluiten die ingrijpende gevolgen (kunnen) hebben voor het personeel. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een reorganisatie of een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Ondersteuning van een arbeidsrechtspecialist is uiteraard aan te bevelen als er beroep moet worden ingesteld bij de Ondernemingskamer of de gang naar de kantonrechter moet worden gemaakt.

Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur staat u graag bij. De door de ondernemingsraad gemaakte kosten voor rechtsbijstand komen in beginsel voor rekening van de werkgever — voor zover de kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een goede vervulling van de taak van de OR, én de werkgever vooraf in kennis is gesteld.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.