Go To Top
Bent u als ambtenaar in dienst van een overheidsinstantie? Dan heeft u een bijzondere positie: u werkt dan niet op basis van een (civielrechtelijke) arbeidsovereenkomst, maar heeft een (bestuursrechtelijke) aanstelling. Deze aanstelling – in vaste dan wel tijdelijke dienst – is formeel geen overeenkomst, maar een eenzijdig besluit van het bevoegd gezag, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Ook veel andere belangrijke beslissingen die uw rechtspositie betreffen zijn vervat in besluiten. Die besluiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op ontslag, schorsing, een disciplinaire maatregel, opheffing van uw functie, reorganisatie, (medische) ongeschiktheid, plichtsverzuim, overplaatsing, salaris en officiële beoordeling. Wanneer u het niet eens bent met een besluit, dan dient u daar tijdig bezwaar of beroep tegen aan te tekenen. Doet u dit niet of niet op tijd, dan staat u meestal voor een voldongen feit.
Uw rechtspositie als ambtenaar kan op verschillende wijze geregeld zijn. Zo wordt de rechtspositie van rijksambtenaren beheerst door het ARAR, vallen veel gemeenteambtenaren onder de CAR/UWO, ambtenaren van de provincie onder de CAP, ambtenaren in het (primair) onderwijs onder het RPBO, en rechterlijke ambtenaren onder de WRRA en het BRRA. Verwarrend genoeg worden sommige rechtspositieregelingen van ambtenaren aangeduid als cao's, zoals bijvoorbeeld de CAO Academische Ziekenhuizen en de CAO Nederlandse Universiteiten.

Het ambtenarenrecht is de laatste jaren volop in beweging. Op 4 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het 'Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren' aangenomen. Deze wet beoogt een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en die van werknemers in de private sector te bereiken. In grote lijnen is het uiteindelijke doel om de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk te schakelen met die in het bedrijfsleven. Wat merken ambtenaren van deze wet? De meesten, op een paar beroepsgroepen na (zoals militairen, rechters, politici en medewerkers van politie) zullen een arbeidsovereenkomst krijgen in plaats van een eenzijdige aanstelling. Verder wordt het reguliere, voor werknemers geldende ontslagrecht op hen van toepassing. Het wetsvoorstel is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking.

Van Heusden Arbeidsrechtsadvocatuur heeft kennis van het arbeidsrecht én het ambtenarenrecht en kan u dus bij (vrijwel) alle rechtspositionele kwesties waar u als ambtenaar tegenaan kunt lopen bijstaan, nu en in de toekomst.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.